FISCAL

 • Planificació tributària personalitzada d’empresaris, particulars i societats.

 

 • Representació davant l'administració tributària estatal, autonòmica i local.

 

 • Assistència a requeriments, inspeccions, devolucions tributàries, recursos i reclamacions, etc.

 

 • Declaracions trimestrals d'I.V.A. i INTRASTAT, pagaments fraccionats de l'I.R.P.F., règim E.D.S., mòduls, retencions a professionals i de lloguers, impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre el patrimoni, tributació de no residents, impost sobre societats, dipòsits de comptes anuals de les societats mercantils, autoliquidacions per l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentals, estudi i liquidacions de l'impost sobre donacions, plusvàlues municipals, etc.

LABORAL

 • Confecció de nòmines.
 • Confecció d’assegurances socials i transmissió a la Seguretat Social.
 • Redacció de contractes laborals.
 • Confecció i presentació dels models 111 i 190 de declaracions de retencions per rendiments del treball personal.
 • Càlcul de liquidacions i indemnitzacions.
 • Gestions davant la Seguretat Social.
 • Inscripcions d’empreses.
 • Altes de treballadors.
 • Baixes de treballadors.
 • Variacions de dades.
 • Tramitació de parts d’accident.
 • Sol·licitud i càlcul de prestacions.
 • Simulació de costos de personal.

COMPTABLE

 • Assessorament de consultes sobre assentaments comptables, comptabilitat auxiliar i aplicació del Pla General Comptable.
 • Confecció dels llibres oficials de comptabilitat mecanitzats, Impost de Societats.
 • Comptabilitat d'empreses individuals i societats mercantils, professionals, associacions i fundacions,  confecció i dipòsits dels comptes anuals.
 • Estudis econòmics i financers sobre viabilitat i transmissió de les empreses, inversions a realitzar.

MERCANTIL

 • Estudi complert de constitució de societats mercantils anònimes i limitades, d’estatuts socials, societats civils i comunitats de béns.
 • Ampliació de capital, fusions i escissions, holdings familiars, dissolució i liquidació, adquisicions de societats, modificacions estatutàries, nomenament o renovació de càrrecs socials, trasllat de domicili social, etc.
 • Convocatòries de juntes d'accionistes o de socis, redacció de certificacions i actes dels acords socials.
 • Inscripció d'escriptures públiques al Registre Mercantil.
 • Successió d'empreses i confecció de protocol familiar.

ESTRANGERIA

 • Informació general i específica en matèria d'estrangeria.
 • Revisió de documentació prèvia a la seva presentació.
 • Autorització de Residència i Treball per compte aliè.
 • Autorització de Residència i Treball per compte propi.
 • Arrelament.
 • Reagrupació Familiar.
 • Modificació i Renovació d'Autoritzacions de Residència.
 • Estudiants.
 • Comunitaris.
 • Nacionalitat.
 • Recursos.
 • Altres tràmits.

RENDA

 • Confecció i presentació de la declaració de la Renda i la declaració de Patrimoni.

JURÍDIC

 • Representació i assessorament extern a particulars i empreses en matèria civil, laboral, estrangeria i  altres.

ADMINISTRADORS DE FINQUES

 • Comunitats de propietaris.
 • Contractes de lloguer.

ASSEGURANCES

 • Assegurança de vida.
 • Assegurança de salut.
 • Assegurança d'accidents.
 • Vehicles.
 • Llar.
 • Comunitats.
 • Embarcacions.
 • Contingencies.
 • Responsabilitat Civil.
 • Pensió.
 • Comerç.

VEHICLES

 • Tràmits administratius.

COL·LABORACIONS

 • Professionals de l'abogacia.
 • Professionals de l'enginyeria.
 • Professionals de l'arquitectura.
 • I altres...

Contacte

GRUPTER

ASSESSORIA D'EMPRESES

C/Empordà, 64

17600 Figueres (Girona)

 

info@grupterassessoria.com

 

Tel.:972 674 023

 

Si ho desitja, també pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de nostre formulari.

Horari

De dilluns a dijous

de 9:00 a 14:00 Presencial

de 16:00 a 19:00 Teletreball

Divendres

de 9:00 a 14:00

Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Grupter Assessoria d'Empreses, SLU

Llamar

E-mail

Cómo llegar